DOTSOFT: Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την ανάδειξη του προσκυνηματικού τουρισμού

Στην ένωση εταιρειών COMITECH A.E. – DOTSOFT Α.Ε. ανέθεσε η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG – IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020». Οι κύριες δράσεις του έργου είναι: Εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή. Τεκμηρίωση και ανάδειξη επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος σχετικά με Εναλλακτικές Προσκυνηματικές Διαδρομές. Ανάπτυξη πλατφόρμας Προσκυνηματικού Τουρισμού και εφαρμογών ψηφιακών διαδρομών (routes), παρέχοντας on line πολιτιστικό περιεχόμενο και σχεδίαση εναλλακτικών περιηγητικών διαδρομών (visit routes) ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη. Δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένων Κέντρων Πληροφόρησης για τον Προσκυνηματικό Τουρισμό σε Ιωάννινα, Αργυρόκαστρο και Κορυτσά. Ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς με τη δημιουργία ενός Δικτύου Επιχειρήσεων γύρω από τον Προσκυνηματικό Τουρισμό. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνει: Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης Υποσύστημα Δημιουργίας Προσκυνηματικών Διαδρομών (Route Planner) Υποσύστημα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων (GIS) Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS) Υποσύστημα Αποθετηρίου Πολιτιστικού Περιεχομένου

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Χανίων για την ανάδειξη για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου

Η DOTSOFT Α.Ε. ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των Χανίων». Αντικείμενο του έργου είναι η πολυμεσική και πολυτροπική προβολή και ανάδειξη του Πολιτιστικού και Τουριστικού αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χανίων με ένα σύνολο καινοτόμων και συνδυαστικών δράσεων για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και την ανάκτηση του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού οφέλους, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για την τοπική οικονομία. Βασίζεται σε μια διαδημοτική συνεργασία των επτά Δήμων της Π.Ε. Χανίων (Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων και Χανίων) δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας στην κατεύθυνση της αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων του ΕΠ Κρήτης 2014 -2020. Παράλληλα θα λειτουργήσει στην κατεύθυνση υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης και προβολής της Π.Ε. Χανίων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ. Αυτό θα γίνει μέσω των επιμέρους υπηρεσιών: α) Συλλογή, τεκμηρίωση και δημιουργία πολυμεσικού υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο) σημείων ενδιαφέροντος των επτά (7) Δήμων της Π.Ε. Χανίων β) Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος, μιας ψηφιακής πλατφόρμας παρουσίασης του τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος των επτά (7) Δήμων της Π.Ε. Χανίων γ) ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητών συσκευών (App – Android, iOS), όπου οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια της ξενάγησης. δ) Προμήθεια οθονών αφής και εγκατάσταση συσκευών που επικοινωνούν ασύρματα, μέσω Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης (BLE 4.0), αμφίδρομα με άλλες συσκευές (πχ Smartphone).

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών περιβάλλοντος

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Πατρέων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Έξυπνων Αισθητήρων για τη βελτίωση της ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων που μπορεί να μετρήσει πολλές παραμέτρους για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης. Μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων επιδιώκεται: α) Εφαρμογή λύσεων έξυπνης πόλης για τη βελτίωση μικροκλίματος αστικών περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος. (β) Μέτρηση των περιβαλλοντικών δεδομένων του Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Πατρέων, ώστε να εντοπισθούν οι περιοχές που χρήζουν προστασίας και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. (γ) Καταγραφή και έλεγχος περιβαλλοντικής ρύπανσης, ποιότητας του αέρα, ηχορύπανσης και φωτορύπανσης μέσω τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και προσδιορισμός υφιστάμενων και προβλεπόμενων ποσοστών/ δεικτών. (δ) Έλεγχος και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αστικό ιστό. (ε) Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ μέσω πολυκαναλικής διάθεσης. (στ) Αύξηση της προσβασιμότητας σε ανοικτά δεδομένα. Στους Πολίτες θα παρέχεται – μέσω εφαρμογών παρουσίασης δεδομένων έξυπνων υποδομών – η δυνατότητα προβολής χρήσιμων πληροφοριών συλλεγόμενων μέσω του δικτύου έξυπνων αισθητήρων που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία και το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι Πολίτες θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων σχετικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος (π.χ. ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα θορύβου, μόλυνση της ατμόσφαιρας, κλπ.). Πλέον των παρεμβάσεων που απαιτούν προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων και γενικότερα του απαραίτητου εξοπλισμού, προβλέπεται η ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης (portal) καθώς και εφαρμογής για φορητές συσκευές (mobile app) ως εργαλεία παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες. Επιπλέον πρόκειται να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα διαχείρισης (administrator’s platform) για τους υπευθύνους διαχειριστές του Φορέα, η οποία και θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του δικτύου αισθητήρων. Τέλος, το έργο απαιτεί τις απαραίτητες συμπληρωματικές υπηρεσίες: α) υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής/καθορισμού προδιαγραφών έργου β) υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους διαχειριστές του συστήματος και γ) σύνταξης τευχών διαχείρισης και χρήσης λογισμικών και περιβαλλόντων διεπαφής. Συγκεκριμένα, το έργο θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω επιμέρους υποσυστήματα: Υποσύστημα 1: Δίκτυο αισθητήρων για την συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο της πόλης. Το δίκτυο αισθητήρων θα αποτελέσει τη βασική υποδομή μέσω της οποίας θα συλλέγονται δεδομένα για περιβαλλοντικές συνθήκες και την αποτύπωση των δεδομένων εντός του αστικού ιστού του Δήμου Πατρέων. Το υποσύστημα, μέσω των κατάλληλων λογισμικών θα πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο λειτουργίας καθώς και ενημέρωση για τυχόν βλάβες του δικτύου αισθητήρων. Υποσύστημα 2: Εφαρμογές για τους πολίτες. Στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα αναπτυχθούν οι εξής εφαρμογές που θα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους πολίτες: Διαδικτυακή Πύλη (web portal), μέσα από την οποία θα πραγματοποιείται παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων και συνθηκών, παροχή πληροφόρησης για συνάθροιση κοινού καθώς και υπηρεσία ενημέρωσης για έκτακτες περιβαλλοντικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο. Εφαρμογή για φορητές συσκευές (κατ’ ελάχιστο για λειτουργικά IOS και ANDROID) την οποία ο πολίτης θα μπορεί να κατεβάζει από τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά ‘καταστήματα’ (Apple και Google Play store). Η εφαρμογή θα του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις περιβαλλοντικές συνθήκες που θα προκύπτουν από τα δεδομένα που θα συλλέγονται από το δίκτυο των εγκατεστημένων αισθητήρων (Υποσύστημα 1) στον αστικό ιστό της πόλης. Υποσύστημα 3: Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης, για τους Υπευθύνους του Φορέα χρήσης, το οποίο θα παρέχει, κατ’ ελάχιστο υψηλή εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης του συνόλου των αισθητήρων και θα μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα πραγματικού χρόνου ώστε τουλάχιστον να μπορεί να διαμορφώνεται το κατάλληλο πλέγμα πληροφοριών προς διάθεση στα κανάλια διεπαφής με τους τελικούς χρήστες (πολίτες). Υποσύστημα 4: Λογισμικό διασύνδεσης του συστήματος με τρίτες εφαρμογές και πλατφόρμες. Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα παρέχει μέσω web services όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτύου αισθητήρων καθώς και θα μπορεί να αντλεί δεδομένα από τρίτα συστήματα εφόσον διαθέτουν ανοικτά δεδομένα και προσβάσιμα μέσω αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου για την δημιουργία υποδομών Έξυπνης Στάθμευσης

Η ένωση εταιρειών LINK TECHNOLOGIES Α.Ε. – DOTSOFT Α.Ε. ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Πληροφόρησης Δήμου Αγρινίου». Το σύστημα αφορά στην παρόδια στάθμευση των οχημάτων και στοχεύει στην κατανάλωση του ελάχιστου χρόνου για την εύρεση μιας θέσης από τους χρήστες,  εξασφαλίζοντας στο μέτρο του δυνατού ελεύθερη θέση στάθμευσης αλλά και στην αποτροπή στάθμευσης σε θέσεις που δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός όπως ηλεκτρονικές πινακίδες που θα πληροφορούν τους οδηγούς για το φόρτο κίνησης των οχημάτων στους δρόμους και για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα υλοποιηθεί με 850 υπόγειους αισθητήρες που θα πληροφορούν αν οι θέσεις είναι κατειλημμένες ή όχι. Παράλληλα η Δημοτική Αστυνομία θα αξιοποιεί τα στοιχεία από τους αισθητήρες, ώστε να διεξάγονται οι έλεγχοι όσο το δυνατόν πιο άμεσα και εύκολα. Θα υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, τόσο για την Υπηρεσία διαχείρισης του όλου συστήματος, αλλά και για τους οδηγούς. Μέσω του συστήματος αυτού θα μπορεί η Υπηρεσία διαχείρισης να ελέγχει το σύστημα και την καλύτερη λειτουργία του καθώς και οι πολίτες να οδηγούνται πιο εύκολα σε κενές θέσεις στάθμευσης και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, το σύστημα θα είναι ευέλικτο όσον αφορά στους τρόπους χρέωσης και πληρωμής.

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς για την ανάπτυξη υπηρεσιών Έξυπνης Πόλης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Καλαμαριάς για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές υπηρεσίες έξυπνης πόλης & αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του Δημότη». Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» ολοκληρωμένου συστήματος αλληλεπίδρασης του Δήμου Καλαμαριάς με τους δημότες του. Το σύστημα αφορά στη συγκέντρωση, παρακολούθηση και οπτικοποίηση, ενοποιημένων και μη δεδομένων και πληροφοριών, προς εξυπηρέτηση και όφελος τόσο του ίδιου του Δήμου, όσο και των δημοτών του. Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα βασίζεται στους παρακάτω άξονες: α) συλλογή δεδομένων μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου μέσω αισθητήρων – περιβαλλοντικών σταθμών, β) σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης, με το οποίο επιτυγχάνεται η εύρεση, η απεικόνιση και ο έλεγχος οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η υλοποίηση θα γίνει μέσω εγκατάστασης δικτύου εξειδικευμένων αισθητήρων, εντός του οδοστρώματος, έτσι ώστε να αντιστοιχεί ένας αισθητήρας για κάθε διακριτή, διαγραμμισμένη θέση στάθμευσης γ) Σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης της πληρότητας των κάδων. Με τη χρήση εξοπλισμού μέτρησης πληρότητας των κάδων ο Δήμος θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την πληρότητα του κάθε κάδου και να επεμβαίνει στις περιπτώσεις που απαιτείται. Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα σύνταξης αναφορών (reports) για την χρήση των κάδων και τα ποσοστά πλήρωσης. δ) Ασύρματη Πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου και στο Διαδίκτυο. Το προτεινόμενο δίκτυο θα επαυξήσει την υφιστάμενη υποδομή στην πόλη, καθώς είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των υπόλοιπων εφαρμογών ε) στην ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Δήμου και ζ) στην πληροφόρηση των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου με πλήθος χρήσιμων στοιχείων Βασικό συστατικό στοιχείο του έργου η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης για την ολοκλήρωση και απεικόνιση δεδομένων των υποσυστημάτων. Τα στελέχη του Δήμου θα μπορούν να διαχειρίζονται διαφορετικά υποσυστήματα, να ελέγχουν έξυπνες συσκευές και αισθητήρες διαφόρων τύπων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τις δυνατότητες διασύνδεσής τους, να συλλέγουν δεδομένα από τις συσκευές/αισθητήρες και να έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της κατάστασης και των παραμέτρων λειτουργίας όλων των επιμέρους συσκευών/αισθητήρων που έχουν ορισθεί στο σύστημα με άμεση επισκόπηση της κατάστασης της τρέχουσας υποδομής αισθητήρων/συσκευών.

DOTSOFT: Επέκταση Συνεργασίας με την ESA

Το αντικείμενο του νέου έργου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του ιστοτόπου ESA TIA για 3 έτη. Η σχετική σύμβαση είναι ύψους € 420.000 Ο στόχος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Εφαρμογών (TIA) της ESA είναι να υποστηρίξει την καινοτομία στις δορυφορικές επικοινωνίες με εφαρμογές διαστημικών συστημάτων και τεχνολογιών όπως η δορυφορική πλοήγηση, Earth observation, κλπ. Το 2020, η TIA παρουσίασε στο κοινό τις νέες στρατηγικές γραμμές προγράμματος ARTES 4.0 και τις νέες ομαδοποιημένες δραστηριότητες. Επιπλέον, το 2019 συγχωνεύτηκαν οι ESA Space Solutions και Business Applications με νέους στόχους και νέα επωνυμία. Προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι και στόχοι κρίθηκε απαραίτητο να επεκταθεί η λειτουργικότητα και να ενοποιηθούν οι υπάρχοντες ιστότοποι. Το αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η DOTSOFT επικεντρώνεται στη συντήρηση καθώς και σε τροποποιήσεις των υπαρχόντων ιστότοπων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση ανταλλαγής πληροφοριών και ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών.

DOTSOFT: Συνεργασία με τον Δήμο Ζίτσας για την δημιουργία υποδομών Έξυπνης Πόλης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Ζίτσας για την υλοποίηση τουέργου Παροχής Υπηρεσιών «Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας». Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για: τον έλεγχο της πληρότητας των κάδων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και σε πολυσύχναστα σημεία όπως σχολεία, δημόσια κτίρια, ΚΑΠΗ, εκκλησίες, αγροτικά ιατρεία κτλ την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση και βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη τη συνεχή παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτύου αισθητήρων ευέλικτων περιβαλλοντικών σταθμών τη λειτουργία ενός Συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων και ροής εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου ώστε να ενσωματωθούν σε αυτή τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τη δράση. Επιπλέον θα εμπλουτιστεί η δομή με επιπλέον δεδομένα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα αποκτήσει κοινή επιχειρησιακή εικόνα για όλα τα δεδομένα του που έχουν γεωχωρική υπόσταση τον έλεγχο της κίνησης του συνόλου των απορριμματοφόρων, των οχημάτων πολιτικής προστασίας καθώς και των οχημάτων εργοταξιακών εργασιών με επέκταση του υφιστάμενου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου την αυτόματη καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, αλλά και εντοπισμού διαρροών με χρήση «έξυπνων υδρομέτρων»

DOTSOFT: Νέα Συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με την Περιφέρεια Κρήτης  που αφορά στην υλοποίηση του έργου Παροχής Υπηρεσιών «Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης». Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη υβριδικού, πληροφοριακού συστήματος λειτουργικής διαχείρισης στοιχείων, δεδομένων και ψηφιοποιημένου υλικού, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. και ειδικότερα: Ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων ψηφιακών – γεωχωρικών /περιγραφικών δεδομένων (θέσεις, τοπογραφικά, χάρτες, λειτουργίες) και δυνατότητα απεικόνισης σε web-based πλατφόρμα. Ανάπτυξη εύχρηστης εφαρμογής (πληροφοριακού συστήματος) για την καταχώρηση και διαχείριση περιεχομένου, στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριακού υλικού με λειτουργικές φόρμες για τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δυνατότητα επεκτασιμότητας (διασυνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές, αναλόγως των αναγκών και πρόβλεψη για υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε επόμενη φάση) Οι λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν θα αξιοποιηθούν στα Τμήματα Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.

DOTSOFT: Νέα Συνεργασία με το Δήμο Λειψών

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Λειψών  που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω κινητών συσκευών και tablets»» σύμφωνα με την από 14/09/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση. Στόχος του έργου είναι η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Λειψών ώστε να προσελκύσει Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Αντικείμενο του έργου είναι η ύπαρξη ενός συνόλου εφαρμογών τόσο για φορητές συσκευές όσο και για Η/Υ μέσω των οποίων ο χρήστης θα είναι σε θέση να γνωρίσει τα μοναδικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού.

DOTSOFT: Νέα Συνεργασία με τον Δήμο Κέας

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Κέας  που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Εφαρμογές Ψηφιακού Πολιτισμού με ξενάγηση σε μουσεία, μνημεία και προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω κινητών τηλεφώνων και tablets για την ανάδειξη του νησιού της Κέας» σύμφωνα με την από 31/08/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου με εφαρμογές ψηφιακού πολιτισμού, τόσο για προσωπικούς υπολογιστές όσο και για tablets και έξυπνα τηλέφωνα, που θα περιλαμβάνουν ξενάγηση σε μουσεία και μνημεία της περιοχής αλλά και προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί όλο το χρόνο. Στόχος του έργου είναι να δώσει τη δυνατότητα στο δυνητικό επισκέπτη του νησιού να γνωρίσει τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του νησιού απομακρυσμένα, χρησιμοποιώντας εικονικές περιηγήσεις με χρήση 360Ο τεχνολογίας αλλά και τεχνολογίες ακουστικής ξενάγησης.