Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ)

ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ με διακριτικό τίτλο ΣΕΚΕΕ, συγκαλείται η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του, την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Λόγω της υγειονομικής κατάστασης του COVID-19 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕΕ αποφάσισε να πραγματοποιήσει διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης ZOOM την Γενική Συνέλευση. Παρακαλούνται τα μέλη να διασυνδεθούν στην συνεδρίαση μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, στον οποίο πρέπει να κάνουν register πρώτα:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElfuuprj0uE9U5s1Af3Y-rgOz2_0NWfpwS

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

 1. Εισαγωγή
 2. Σύντομος Χαιρετισμός
  • Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος GR.EC.A
  • Μανώλης Ζερβάκης, Πρόεδρος Hetia
  • Παντελής Λάμπρου, Μέλος ΔΣ AI Catalyst
 3. Ενημέρωση από ΔΣ ΣΕΚΕΕ
 4. Οικονομικός απολογισμός – έγκριση ισολογισμού χρήσης 2021
 5.  Έγκριση πεπραγμένων χρήσης 2021 και απαλλαγή μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής
 6. Έγκριση εισόδου και αποχώρησης μελών
 7. Λοιπά θέματα

Για την ανάγκη τήρησης των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, η γενική συνέλευση θα καταγραφεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Θα τηρηθούν αναλυτικά πρακτικά τα οποία στην συνέχεια θα υπογραφούν.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο έως την έναρξη της συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 και παρ. 2 του καταστατικού αυτού.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την 19η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη στις 14.00 μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElfuuprj0uE9U5s1Af3Y-rgOz2_0NWfpwS

Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών ήτοι μη ύπαρξης απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του καταστατικού, θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Περισσότερες πληροφορίες για την γενική συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τον Πρόεδρο Γεώργιο Μαρκατάτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση markatatos@sekee.gr, από τον Αντιπρόεδρο Μάνο Μακρομάλλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmacromallis@sekee.gr και το Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Τσαντίλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pt@paloservice.gr.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Γεώργιος Μαρκατάτος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Παναγιώτης Τσαντίλας
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.