ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» Κωδικός ΟΠΣ: 5003036 (Ε.Π ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://sekeetraining.gr