ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24 – Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ) προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» Υποέργα  1, 2, 3, 5 και 6 της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» Κωδικός ΟΠΣ 5003036, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Για το τεύχος Διακήρυξης Νο. 1/2020 πατήστε εδώ

Για την περίληψη της Διακήρυξης Νο. 1/2020 πατήστε εδώ