ΥΟΔ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Αποτελέσματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ) προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003036», που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» (ΕΠΑνΕΚ)».

Για το τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Νο. 1/2021) πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα Προσωρινά Αποτελέσματα της θέσης Υπευθύνου Οικονομικής Διαχείρισης (ΥΟΔ) παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα Οριστικά Αποτελέσματα της θέσης Υπευθύνου Οικονομικής Διαχείρισης (ΥΟΔ) παρακαλώ πατήστε εδώ.