Σύντομη παρουσίαση

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος ιδρύθηκε το 2010 από 32 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες δημιουργούν εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις νέες κινητές συσκευές. Οι δραστηριότητές τους εκτείνονται από την ανάπτυξη εφαρμογών που απευθύνονται στους τελικούς χρήστες αλλά και τις υπηρεσίες στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, μέχρι στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών, στο mobile marketing, κ.α.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα έναν δυναμικό κλάδο με περισσότερες από 80 επιχειρήσεις που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών περί τα 500 εκ.€ και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες.

Ο κλάδος είναι ίσως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα, με αυξανόμενη συνεισφορά στο εθνικό Α.Ε.Π. Έχει ισχυρή τεχνολογική βάση και βασίζεται στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, καθώς συνδυάζει αναδυόμενες και ποικίλες τεχνολογίες. Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ έχουν τη δυνατότητα να φέρουν το νέο κύμα καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας, έχοντας παράλληλα και κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεργασίες – Στόχοι

Με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της ανάπτυξης της στενής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, οι ενέργειες του Συνδέσμου αποσκοπούν στο να ενισχύσουν το οικοσύστημα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις-μέλη, με απώτερο σκοπό την επιχειρηματική τους ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτικά, οι στόχοι του Συνδέσμου είναι:

  1. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος δημιουργικής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προώθηση συνεργιών μεταξύ αυτών.
  2. H προώθηση συνεργασιών μεταξύ των μελών του και ομοειδών επιχειρήσεων / συνδέσμων στο εξωτερικό.
  3. H αναβάθμιση και προώθηση, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, των επιχειρήσεων του κλάδου και η θετική συμβολή στην πορεία της χώρας προς την καινοτομία και εξωστρέφεια.
  4. H υποβολή εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή και ομαλή ανάπτυξη των μελών του.
  5. H οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, για την αναβάθμιση των διοικητικών και τεχνικών γνώσεων των μελών του.
  6. Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τον κλάδο σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό και η ενημέρωση των μελών του σχετικά.
  7. Η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και η υποστήριξη και ο συντονισμός κάθε ενέργειας για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
  8. Η εκπροσώπηση του κλάδου σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές, όπως και η παρουσία σε εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς (εκθέσεις, τύπος).

Πρόσφατα ο Σύνδεσμος υπέβαλε πρόταση για την ίδρυση cluster για τον τομέα των Εφαρμογών και Υπηρεσιών σε κινητές συσκευές, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το ισχυρότερο cluster υπηρεσιών έντασης γνώσης και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Κάθε μήνα ο ΣΕΚΕΕ διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια-εργαστήρια για θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του και στα οποία συμμετέχουν ευρύτερα ενδιαφερόμενοι φορείς και εταιρείες.

Τα Ιδρυτικά μέλη

Πολιτική Ποιότητας