Επιτροπή Συντονισμού

Η Επιτροπή Συντονισμού του Hellenic Mobile Cluster αποτελείται από πέντε (5) μέλη, έχει θητεία ενός (1) έτους και οι αρμοδιότητές της είναι: η κατάρτιση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου του cluster, ο έλεγχος της υλοποίησής του και ο συντονισμός των συνεργατικών δραστηριοτήτων των μελών του.

Για να ληφθεί υπόψη ο επιχειρησιακός προσανατολισμός του Cluster, τα τρία (3) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ και συμπληρώνονται από ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Φορέα-αρωγό, καθώς και ένα (1) μέλος που ορίζεται από τους ερευνητικούς φορείς του.

Η Συντονιστική Επιτροπή του cluster δύναται στο μέλλον με απόφασή της να ανέλθει σε επταμελή ώστε να εκφράζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή διαφορετικών κατηγοριών μελών του με τέσσερα (4) μέλη να ορίζονται από το Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ, ένα (1) από το φορέα αρωγό, ένα (1) εκπρόσωπο των ερευνητικών φορέων και ένα (1) εκπρόσωπο των άλλων κατηγοριών μελών. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα με την ευθύνη του φορέα αρωγού και φροντίζει για την υλοποίηση των στόχων του cluster.

Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με την παρουσία τριών (3) εκ των μελών της, όσο αυτή είναι πενταμελής, και να αποφασίζει με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής:

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
Άγγελος Μαγκλής Facilitator HMC Ατλαντίς Συμβουλευτική
Γιώργος Καραντώνης Γενικός Γραμματέας ΣΕΚΕΕ VCI
Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής ΣΕΚΕΕ ΣΕΚΕΕ
Δήμος Βατικιώτης Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΕΚΕΕ Atcom
Καθηγητής Γιώργος Γιαγλής Εκπρόσωπος ερευνητικών φορέων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών