Ετήσια Γενική Συνέλευση 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ)

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 4η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης ZOOM. Παρακαλούνται τα μέλη αυτά να διασυνδεθούν στις 28 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/81574294429?pwd=UU9CejFSVkFZUXZ2ZDBPWThrb0NtZz09

Θα σταλεί χωριστή ηλεκτρονική πρόσκληση σε κάθε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των ταμειακώς ενήμερων μελών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

  1. Εισαγωγή – Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου.
  2. Ενημέρωση ΔΣ.
  3. Οικονομικός απολογισμός – έγκριση ισολογισμού χρήσης 2022.
  4.  Έγκριση πεπραγμένων χρήσης 2022 και απαλλαγή μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
  5. Έγκριση εισόδου και αποχώρησης μελών.
  6. Τροποποίηση του καταστατικού.
  7. Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ.
  8. Λοιπά θέματα.

Η διαδικασία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει μέσω συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και πιο συγκεκριμένα του συστήματος ΖΕΥΣ (https://zeus.grnet.gr). Σε ταμειακώς ενήμερο μέλος θα σταλεί ειδική χωριστή ειδοποίηση στη ψηφοφορία στο email του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η Ψηφοφορία θα ανοίξει την 28η Μαρτίου 2023 στις 15:30 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 16:00 της ίδιας μέρας. Κάθε εκλέκτορας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι επτά (7) υποψήφιους. Εκλέγονται οι 6 πρώτοι.

Για την ανάγκη τήρησης των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, η τηλεδιάσκεψη θα ηχογραφηθεί. Θα τηρηθούν αναλυτικά πρακτικά τα οποία θα υπογραφούν ηλεκτρονικά. Αναλυτικές οδηγίες για τη ηλεκτρονική υπογραφή των πρακτικών θα σας δοθούν χωριστά. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως προς υπογραφή στα γραφεία της εταιρείας έως την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική γενική συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τον Πρόεδρο Γεώργιο Μαρκατάτο στο markatatos@sekee.gr και το Αντιπρόεδρο Μάνο Μακρομάλλη στο mmacromallis@sekee.gr Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταφέρει την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το απαιτήσουν εκ νέου.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο έως την έναρξη της συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 και παρ. 2 του καταστατικού αυτού.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στις 14:30 στον ίδιο διαδικτυακό χώρο ZOOM, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του καταστατικού.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Για τον

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΚΕΕ)

        Γεώργιος Μαρκατάτος Πρόεδρος ΔΣ        Παναγιώτης Τσαντίλας Γενικός Γραμματέας ΔΣ